1. Definicija

Kolačići, CRM, Lični podaci, Obrazac, Informacija, Informacije o kolačićima, Platforma, Profilisanje, Propisi, Usluge, Sajt, Tretman, Korisnici.

1.1 Kolačići

Kolačići su tekstualne datoteke (slova i/ili brojevi) koje sadrže informacijske pakete koji se čuvaju na računaru ili mobilnom uređaju korisnika svaki put kada on ili ona posete veb lokaciju preko pretraživača. Prilikom svake sledeće posete, pretraživač šalje kolačiće veb lokaciji koja ih je stvorila. Kolačići se mogu čuvati samo za vreme korišćenja određenog sajta (tj. kolačići sesije) ili za duži vremenski period nezavisno od sesije (tj. trajni kolačići).

1.2 CRM

je softver „Upravljanje odnosima sa klijentima“, koji Kompanija koristi za praćenje aktivnosti u vezi sa Uslugama koje se sprovode u korist korisnika i za slanje personalizovanih komercijalnih komunikacija na osnovu vrste i referentnog tržišta Korisnika.

1.3 Lični podaci

bilo koju informaciju koja se odnosi na fizičko lice, identifikovano ili identifikovano, direktno i indirektno, pozivanjem na ime, identifikacioni broj, podatke o lokaciji, onlajn identifikator ili elemente karakteristične za njegov fizički, fiziološki, genetski, psihološki identitet, ekonomski, kulturni ili društveni identitet.

1.4 Obrazac

su obrasci na Sajtu i imaju za cilj da omoguće Korisniku da: a) pošalje zahtev za kontakt; b) zatražiti demo verziju Platforme; c) postati partner Društva.

1.5 Informacija

je ovaj dokument, koji se sastoji od informacija o obradi ličnih podataka i informacija o Kolačićima.

1.6 Informacije o Kolačićima

su informacije koje se odnose na Kolačiće dostupne na sajtu.

1.7 Platforma

je softver „nCore HR“ koji Kompanija licencira svojim klijentima i preko kojeg pruža Usluge.

1.8 Profilisanje

Obrada ličnih podataka procenom ličnih aspekata Korisnika uz korišćenje potpuno ili delimično automatizovanih procedura.

1.9 Propisi

EU Propisi 2016/679 od 27 Aprila 2016.

1.10 Usluge

su usluge koje nCore pruža korisnicima preko Platforme.

1.11 Sajt

je ova veb stranica.

1.12 Tretman

je svaka operacija ili skup operacija u vezi sa ličnim podacima, kao što je, na primer, prikupljanje, organizacija, strukturiranje, skladištenje, modifikacija, ekstrakcija, konsultacije, korišćenje, komunikacija, međusobno povezivanje, ograničenje, otkazivanje i uništavanje.

1.13 Korisnici

su korisnici ove veb stranice.

2. Kontrolor podataka

nCore S.r.l., DPO: Gianluca Lombardi

Kontrolor podataka naveden u ovom obaveštenju je nCore S.r.l. sa registrovanom kancelarijom u Milanu (MI), 20124, Via Vittor Pisani 15, poreski broj / PDV br. 10144420964 („nCore“ ili „Kompanija“). The data protection officer as contact person for the Data Controller is Dr Gianluca Lombardi with his contact e-mail: ncore@segnalazionidpo.it.

Svaki zahtev korisnika u vezi sa obradom koju sprovodi nCore u vezi sa njihovim ličnim podacima (uključujući korišćenje prava navedenih u tački 7 u nastavku) biće upućen nCore poštom u registrovanoj kancelariji ili e-poštom na sledeću adresu privacy@ncoreplat.com

3. Svrha i pravni osnov obrade

 1. navigacija na sajtu: saglasnost;
 2. upravljanje zahtevima za kontakt: saglasnost;
 3. upravljanje zahtevima koji se odnose na i slanje demo verzije Platforme: saglasnost;
 4. upravljanje zahtevima korisnika zainteresovanih da postanu partner Kompanije: saglasnost;
 5. slanje komunikacija i komercijalnih i promotivnih inicijativa korišćenjem CRM-a: saglasnost;
 6. poboljšanje sajta: legitimni interes.

NCore prikuplja i koristi lične podatke korisnika za postizanje sledećih ciljeva:

 1. Da bi se omogućila navigacija na sajtu, u suštini korišćenjem kolačića.
  • Prikupljanje ličnih podataka u svrhe navedene u slovu a) regulisano je Politikom o kolačićima, koja je dostupna na sledećem kolačiću Polici link, koji nCore preporučuje da pročitate.
 2. Da biste upravljali zahtevima za kontakt primljenim na sajtu popunjavanjem obrasca za kontakt od strane korisnika.
  • Prikupljanje ličnih podataka za svrhe navedene u slovu b) neophodno je za upravljanje zahtevima za kontakt koje šalje Korisnik. Ova obrada se zasniva na slobodnom, specifičnom, informisanom i nedvosmislenom pristanku Korisnika, izraženom putem izjave ili pozitivne akcije (npr. zastavice) na Sajtu. Povlačenje saglasnosti može se izvršiti u bilo kom trenutku, prema indikacijama iz tačke 7. slov. a) ovog obaveštenja.
 3. Za upravljanje zahtevima za saradnju kao „partnera“ primljenim na sajtu popunjavanjem odgovarajućeg obrasca od strane korisnika.
  • Prikupljanje ličnih podataka za svrhe navedene u slovu d) neophodno je za upravljanje zahtevima korisnika koji su zainteresovani da postanu partner Kompanije i za dobijanje svih odgovarajućih informacija u vezi sa tim od nCore. Ova obrada se zasniva na slobodnom, specifičnom, informisanom i nedvosmislenom pristanku Korisnika, izraženom putem izjave ili pozitivne akcije (npr. zastavice) na Sajtu. Povlačenje saglasnosti može se izvršiti u bilo kom trenutku, prema indikacijama iz tačke 7. slov. a) ove informacije.
 4. U zavisnosti od opcione saglasnosti, za obavljanje statističke analize i istraživanja tržišta, slanje informacija i reklamnog materijala na osnovu vrste i ciljnog tržišta Korisnika, praćenje potencijalnog korišćenja Usluga od strane korisnika i provera odgovora na zahteve za slanje demo verzije Platforme, takođe kroz korišćenje CRM-a, ali bez aktivnosti profilisanja od strane nCore.
  • Prikupljanje ličnih podataka za svrhe navedene u slovu e) je opciono i svako odbijanje korisnika sprečava ga da prima personalizovane komercijalne komunikacije od nCore-a na osnovu vrste i referentnog tržišta na kojem „Korisnik sam posluje“. Ova obrada se zasniva na slobodnom, specifičnom, informisanom i nedvosmislenom pristanku Korisnika, izraženom putem izjave ili pozitivne akcije (npr. zastavice) na Sajtu. Povlačenje saglasnosti može se izvršiti u bilo kom trenutku, prema indikacijama iz tačke 7. slov. a) ovog obaveštenja.
 5. Da izvršite statističku analizu korišćenja sajta za poboljšanje sajta. Gde je moguće, da bi postigao ovu svrhu, nCore koristi anonimne lične podatke (lične podatke koji ne identifikuju ili ne čine korisnike identifikacionim).
  • Obrada navedena u slovu f) zasnovana je na legitimnom interesu nCore koji se sastoji od koristi koje nCore može dobiti od poboljšanja Sajta i od ponude Usluga koje su relevantnije za preferencije koje su korisnici izrazili tokom pregledavanja Sajt, za koji nCore veruje da preovlađuje u pogledu prava korisnika na privatnost. Protivljenje ovoj obradi (ukoliko nema anonimnih podataka) može se izvršiti u bilo kom trenutku prateći naznake u tački 7. slov. g) ove informacije.

4. Metode prikupljanja podataka

 1. Lični podaci koje sajt automatski prikuplja (putem kolačića);
 2. Lične podatke koje korisnici prenose nCore-u u onlajn ili oflajn režimu.

NCore prikuplja lične podatke na sledeće načine:

 1. Lični podaci koje sajt automatski prikuplja: Lični podaci koje sajt automatski prikuplja putem kolačića, ali ne ograničavajući se na njih (za više informacija, nCore preporučuje da pročitate Politika kolačića);
 2. Lični podaci koje korisnici spontano prenesu nCore-u u onlajn ili oflajn režimu: ovo su lični podaci koje korisnici daju kao primer za slanje zahteva za kontakt popunjavanjem Obrasci ili e-mailom ili direktno saopšteni zaposlenima i saradnicima nCore.

5. Sve kategorije primalaca ličnih podataka

Zaposleni i/ili saradnici, treći provajderi IT usluga, tehničke i komercijalne treće strane.

Lične podatke obrađuje nCore i/ili treća lica, odabrana zbog pouzdanosti i kompetentnosti i kojima se mogu otkriti po potrebi ili prikladno, pod uslovom da su unutar Evropske unije. Konkretno, nCore obaveštava korisnike da lične podatke mogu obrađivati i/ili prenositi:

 1. zaposleni i/ili saradnici nCore-a;
 2. provajderi usluga trećih strana neophodni da garantuju funkcionisanje Sajta (na primer: kompanija koja se bavi uslugama hostinga, IT tehničari);
 3. treće strane koje pružaju usluge analize podataka o navigaciji veb sajtom;
 4. podložno opcionoj saglasnosti Korisnika, trećih lica koja pružaju automatske usluge za slanje biltena i/ili bilo koje druge vrste komercijalne komunikacije, marketinga, promocije, analize navika i izbora potrošnje.

6. Period čuvanja ličnih podataka (ili kriterijuma za određivanje)

 1. Kolačići: pogledajte Smernice o kolačićima;
 2. Lični podaci prikupljeni za zahteve za kontakt: 3 meseca od prijema zahteva;
 3. Lični podaci prikupljeni za slanje demo verzije Platforme: 12 meseci od prijema zahteva;
 4. Lični podaci prikupljeni za upravljanje zahtevom za saradnju sa Kompanijom: 12 meseci od prijema zahteva;
 5. Podaci u komercijalne svrhe: 24 meseca od poslednje interakcije korisnika sa kompanijom.

Lične podatke čuva nCore tokom perioda koji je striktno neophodan za postizanje svrhe za koju su prikupljeni, kao što je navedeno u tački 3. gore. Posebno, pod uslovom ostvarivanja prava na opoziv saglasnosti iz sledeće tačke 7. tač. a) i pravo na prigovor iz tačke 7. tač. g), nCore zadržava lične podatke u sledećim uslovima:

 1. Kolačići: za svrhe navedene u tački 3, slovo a), preporučuje se da pročitate Politiku kolačića;
 2. Lični podaci spontano poslati nCore-u putem obrasca „Kontakti“: za svrhe navedene u tački 3. slovo b), u periodu od 3 meseca od prijema zahteva za kontakt, kako bi se proverilo da li je Korisniku potrebno dalje pomoć na istu temu. Bez obzira na ovaj rok, u slučaju da se pritužba ili pritužba pošalje putem „Kontakt“ obrasca, lični podaci korisnika će se čuvati u periodu naveden u slovu f) u nastavku;
 3. Lični podaci spontano poslati nCore putem obrasca „Zahtevaj demo“: za svrhe navedene u tački 3. slovo c), u periodu od 12 meseci od prijema zahteva za slanje demo verzije Platforme, u kako bi se omogućilo nCore-u da prilagodi demo verziju za korisnika i da proveri da li je korisnik zainteresovan da koristi „punu“ verziju Platforme;
 4. Lični podaci spontano poslati nCore-u putem obrasca „Postani partner“: za svrhe navedene u tački 3. slovo d), u periodu od 12 meseci od prijema zahteva Korisnika da postane partner Kompaniji, kako bi nCore omogućio da pruži dalje informacije o Korisniku i da proceni mogućnost saradnje sa Korisnikom;
 5. Lični podaci za komercijalne komunikacije: za svrhe navedene u tački 3. slovo e), u periodu od 24 meseca nakon poslednje interakcije sa nCore od strane Korisnika, pogodnih za demonstraciju interesovanja za primanje komunikacija koje se odnose na Kompaniju, kao što je prikupljanje saglasnosti, zahtev za pružanje usluga ili sastavljanje jednog od obrazaca;
 6. u svakom slučaju, nCore je ovlašćen da čuva, u celini ili delimično, lične podatke u periodu od maksimalno 10 godina od prikupljanja, ograničeno na informacije neophodne za ispunjavanje zakonskih obaveza i dozvoli samom nCore-u da verifikuje, koristi i odbrana sopstvenog prava na sudu.

Kada ovi uslovi prođu, nCore će automatski otkazati prikupljene lične podatke ili ih transformisati u anonimni oblik na nepovratan način.

7. Prava korisnika

Povlačenje saglasnosti, pristup ličnim podacima, ispravljanje ili integracija ličnih podataka, otkazivanje ličnih podataka, ograničenje obrade, protivljenje obradi, prenosivost ličnih podataka, uvreda podataka, žalba nadležnim organima

U skladu sa i za potrebe Uredbe, za period iz tačke 6. ovog obaveštenja, svaki Korisnik ima pravo da:

 1. u vezi sa tretmanom iz tačke 3. b), c), d) i e), povući pristanak u bilo kom trenutku bez štete po zakonitost obrade, slanjem e-pošte na nCore, koristeći opciju opt-out ​​(videti član 7 Uredbe) ;
 2. zatražite od nCore pristup ličnim podacima i informacijama koje se odnose na odgovarajuću obradu i bilo kojoj kopiji u elektronskom formatu, osim ako korisnici izričito ne zahtevaju drugačije (videti član 15. Pravilnika);
 3. zahtevati ispravku i/ili integraciju ličnih podataka, bez nepotrebnog odlaganja (videti član 16. Uredbe);
 4. iz određenih razloga (na primer, nezakonita obrada, povlačenje saglasnosti, nepostojanje svrhe obrade), zatražite otkazivanje ličnih podataka, bez nepotrebnog odlaganja (videti član 17. Uredbe);
 5. >

 6. u slučaju konkretnih hipoteza (na primer netačnost ličnih podataka, nezakonitost obrade, ostvarivanje prava na sudu), zatražiti ograničenje obrade (član 18 Uredbe);
 7. primi lične podatke koji se odnose na njega u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i čitljivom formatu i, shodno tome, ostvari pravo na prenosivost i prenese te podatke drugom nosiocu (član 19 Uredbe);
 8. u vezi sa obradom iz tačke 3. slovo f) (ako se ne tiče anonimnih podataka), usprotiviti se obradi ličnih podataka u bilo kom trenutku, slanjem e-pošte na nCore (videti član 21 od Pravilnik);
 9. biti obavešten od strane nCore bez nepotrebnog odlaganja o bilo kakvom kršenju ili neovlašćenom pristupu trećih lica njihovim sistemima koji sadrže lične podatke (tzv. povreda podataka – 34 Uredbe);
 10. predloži žalbu nadzornom organu zemlje EU u kojoj živi, radi ili u kojoj smatra da je došlo do povrede njegovih prava (videti član 77. Uredbe).

Za više informacija o uslovima i odredbama za ostvarivanje prava priznatih Korisnicima, potonji mogu pogledati tekst Uredbe EU objavljen na sledećem linku https://eur-lek.europa.eu/legal-content/EN/TKST/PDF /?uri=CELEKS:32016R0679&from=EN, ili kontaktirajte nCore na način predviđen u tački 2. ovog obaveštenja